fbpx

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki, jakim podlega korzystanie ze sklepu internetowego www.malove.com.pl oraz dokonywanie w nim zakupów.

Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, przed rozpoczęciem korzystania z naszego sklepu. Użytkownik jest świadom, że korzystając z tego sklepu lub składając w nim zamówienie, uznaje za wiążące postanowienia niniejszego Regulaminu, zatem jeżeli nie akceptuje wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu, nie może korzystać z naszej strony.

Regulamin może ulec zmianom. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznawanie się co jakiś czas.
z treścią Regulaminu, gdyż za wiążący uznaje Regulamin obowiązujący w momencie zawierania konkretnej Umowy lub korzystania z naszego sklepu.

1. INFORMACJE O NAS

Sklep internetowy MALOVE Fashion, działający pod adresem www.malove.com.pl, którego właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MALOVE Fashion, z siedzibą bod adresem Wiaderno 25 97-200 NIP: 773-247-87-62 REGON: 364309439

2. KORZYSTANIE Z NASZEGO SKLEPU

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą ( Kupującym) a sklepem (Sprzedającym). Składając zamówienie w tym sklepie, Użytkownik ( Kupujący) oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do zawierania umów. Zamówienia składać można przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową w kraju jak i za granicę. Firma MALOVE umożliwia również odbiór osobisty pod adresem: Głowackiego 1 Tomaszów Mazowiecki Cena podana przy towarze jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.

Zamówienia są przyjmowane przez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź fałszywych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Kupujący może anulować lub zmienić zmówienie dopóki nie zostało ono wysłane- informując o tym telefonicznie bądź e-mailem.

Każde złożone przez Użytkownika zamówienie zostanie potwierdzone e-mailem z informacją o jego przyjęciu. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu 1-2 dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

3. DOSTAWA

Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie zgodnie z listą produktów podaną.

W Potwierdzeniu wysyłki i we wskazanym w nim terminem lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy (1-3 dni robocze) , a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty Potwierdzenia zamówienia. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będziemy mogli dotrzymać terminu dostawy, poinformujemy Użytkownika o zaistniałej sytuacji, dając mu możliwość dalszych zakupów i ustalenia nowego terminu dostawy lub anulowania zamówienia. Proszę pamiętać, że nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Kupującego w soboty i niedziele.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie.

Zostało „dostarczone” z chwilą, gdy Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie towarów, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych towarów pod ustalonym adresem dostawy.

Kupujący ma możliwość wyboru sposobu dostawy towaru.

Koszty wysyłki: 0 zł!! przy zakupie powyżej 500 zł na terenie kraju

Kurier pobranie- 20 zł

Kurier przelew/ przedpłata -15zł

Koszty dostawy pokrywa Kupujący. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je firma MALOVE Fashion, opłata za zamówione towary może być przerzucona na Sprzedającego.

4. NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI DOSTAWY

Jeżeli nie zdołamy doręczyć zamówienia dwukrotnie, mamy prawo anulować zamówienie, a Umowa zostanie rozwiązana.

5. PRZENIESIENIE RYZYKA I TYTUŁU WŁASNOŚCI DO PRODUKTÓW

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Kupujący.

6. CENA I PŁATNOŚĆ

Ceny podane w portalu zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają opłaty za przesyłkę, którą dodajemy do ceny ogółem, jak wyjaśnia punkt 3. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem powyższych zastrzeżeń, zmiany nie mają zastosowania do zamówień już złożonych. Po wybraniu wszystkich produktów przez Kupującego zostają one dodane do koszyka. Płatność za towary można dokonać na nr konta

 Bank Polska Kasa Opieki 57124031451111001089478012

7. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, wszystkie zakupy dokonane na tym portalu

zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

8. POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

Prawo do odstąpienia od Umowy

Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, to ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Okres na odstąpienie od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem obejmie faktycznie w posiadanie towary lub w przypadku wielu towarów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy lub wymiany, Użytkownik powinien powiadomić firmę MALOVE Fashion telefonicznie pod numerem 792371586, e-mailem pod adresem malovefashion@gmail.com lub korzystając z naszego formularza zwrotu/wymiany, o zamiarze odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej zmianie. Następnie zapakuj produkt tak by w czasie przesyłki nie uległ uszkodzeniu, do paczki dołącz wypełniony formularz i zaadresuj na adres:

MALOVE Fashion

Wiaderno 25

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Ważne:

1.Kupujący może dokonać wymiany na inny kolor lub rozmiar oraz na inny produkt (pod warunkiem, że jest on w tej samej cenie co towar polegający wymianie).

2. Firma MALOVE zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów/ dokonywania wymiany ubrań, które nie posiadają oryginalnych etykiet lub posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.

3. Kupujący nie może dokonać zwrotu/wymiany biżuterii.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy wysłać zawiadomienie o zamiarze skorzystania
z prawa do odstąpienia od Umowy, bądź jej zmiany przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Kupującemu otrzymane od niego

wpłaty za towar (nie zwracamy kosztów przesyłki), bez zbędnej zwłoki, a w każdym

razie nie poźniej niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o zamiarze odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrot pieniędzy w takim przypadku odbędzie się przy użyciu tej samej metody płatności, jak użyta przez Użytkownika w pierwotnej transakcji.

Niezależnie od powyższego, możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów lub wymiany.

9. Zwroty wadliwych produktów (Proces reklamacji)

Jeżeli zakupiony artykuł jest wadliwy, Kupujący może złożyć reklamację. Ponosimy odpowiedzialność za wadliwe artykuły przez okres 2 lat od momentu dostarczenia artykułu Kupującemu. W celu reklamacji odeślij do nas towar wraz z formularzem zwrotu/ wymiany. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy a jeśli będzie to niemożliwe np. z powodu niedostępności danego modelu, Malove zwróci wszelkie poniesione przez Kupującego koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Na rozpatrzenie reklamacji firma Malove ma 14 dni od daty otrzymania formularza reklamacji, po rozpatrzeniu reklamacji, powiadomimy o decyzji. Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia stosownego paragonu zakupu.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane Użytkowników naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r.( Dz.U. nr 22 poz. 271).

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO

 

 

 

 

INFORMACJA DLA KILENTÓW /UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU MALOVE SP. Z O.O.  A TAKŻE  INTERNETOWEGO SKLEPU  POD ADRESEM:  malove.com.pl

 

SKLEP MALOVE Sp. z o.o. – siedziba  w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 28

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się firma: MALOVE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiadernie 25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Kontakt ze SKLEPEM możliwy jest także pod adresem mailowym: malovefashion@gmail.com

 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

 

3. MALOVE Sp. z.o.o. nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: sklep@ladymoda.pl.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz MALOVE Sp. z o.o. usługi informatyczne, jak również, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, a także – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.

 

SKLEP INTERNETOWY- malove.com.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się firma: MALOVE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiadernie 25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Kontakt ze SKLEPEM możliwy jest także pod adresem mailowym: malovefashion@gmail.com

 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od MALOVE SP. z o.o., w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz MALOVE Sp. z o.o. usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, a także  – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.

 

4. MALOVE Sp. z o.o. nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na Pani/Pana rzecz zamówienia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych MALOVE Sp. z o.o. oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez MALOVE Sp. z o.o. . Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: malovefashion@gmail.com

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.

 

9. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel (do weryfikacji przez informatyków). W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Odbiorcami danych osobowych są: Google, Facebook.

 

 

Aplikacja Facebook

 

1)      Użytkownikiem aplikacji Facebook jest każdy użytkownik serwisu społecznościowego Facebook (dalej „Facebook”), który ją uruchomił.

2)      Aplikacja działa zgodnie z regulaminem Facebook.

3)      Administrator zbiera dane zgodnie z żądaniem w oknie autoryzacji aplikacji. Te trafiają do Facebook.

4)      Dane wykorzystywane przez aplikacje są używane w trakcie jej działania i po zaprzestaniu jej działania jeżeli wymaga tego wcześniejsze działanie.

5)      Dane są wykorzystywane zasadniczo w dwóch celach – przeprowadzania głosowań przy użyciu weryfikacji za pomocą Facebook oraz do komentowania za pośrednictwem Facebook na portalu https://www.facebook.com/MaloveFashion/

6)      Udostępniając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności.

7)      Aktualność danych Użytkownika wynika z informacji zawartych w profilu Użytkownika
w Facebook.

8)      Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, co potwierdza autoryzując aplikację. Brak autoryzacji aplikacji uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z aplikacji z uwagi na okoliczności opisane powyżej.

9)      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przetwarzanych danych, a jedynie za sposób ich przechowywania i przetwarzania.

 

 

Close Menu
Translate »
×
×

Koszyk